#15

N E O   R A U C H
30 January – 27 September 2020

O P E N  /  T H E   K I M O N O
25 May – 21 June 2020

Archive
#14

D O U B L E   F E A T U R E
11 October 2019 – 12 January 2020

DOUBLE FEATURE - Jochen Plogsties / Claudia Wieser
Archive
#13

W E G E   Z U R   W E L T
29 May – 15 September 2019

Archive
#12

Jörg Ernert – L I C H T P R O B E
8 February – 12 May 2019

Archive

I M   O S T E N   N I C H T S   N E U E S
13 October 2018 – 20 January 2019

IM OSTEN NICHTS NEUES – Andreas Mühe / Sebastian Nebe
Archive

D E N   G A N Z E N   T A G   A M   S T R A N D
8 June – 23 September 2018

Archive

D A D D Y – Klasse Riedel
G2 Projektraum

Archive

T H E   A R T   O F   R E C O L L E C T I N G
7 February – 21 May 2018

Archive
#8

Peter Krauskopf – S T R U K T U R
13 October 2017 – 21 January 2018