#18

M I X E D   F E E L I N G S
February 4 – September 18, 2022

Archive
#17

Norbert Bisky  –  D I S I N F O T A I N M E N T
June 4, 2021 – January 16, 2022

Ausschnitt aus: Norbert Bisky, Trollfarmer, 2021, Öl auf Leinwand, 100 x 130 cm, Foto: Bernd Borchardt, Courtesy: KÖNIG GALERIE © VG Bild-Kunst, Bonn 2021
Archive

Christian Kölbl / C K – O F F S P A C E
1. – 8. Juli 2021

Archive
#16

L U F T   I N   A L L E N   Z I M M E R N
16 October 2020 – 16 May 2021

Archive
#15

N E O   R A U C H
30 January – 27 September 2020

Archive

O P E N  /  T H E   K I M O N O
25 May – 21 June 2020

Archive
#14

D O U B L E   F E A T U R E
11 October 2019 – 12 January 2020

DOUBLE FEATURE - Jochen Plogsties / Claudia Wieser
Archive
#13

W E G E   Z U R   W E L T
29 May – 15 September 2019

Archive
#12

Jörg Ernert – L I C H T P R O B E
8 February – 12 May 2019

Archive

I M   O S T E N   N I C H T S   N E U E S
13 October 2018 – 20 January 2019

IM OSTEN NICHTS NEUES – Andreas Mühe / Sebastian Nebe